SchiermonnikoogShop

de specialist van Schiermonnikoog en de Wadden

0 items € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied 
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Schiermonnikoogshop.nl (Kolstein Retail) en consumenten en tussen Schiermonnikoogshop.nl (Kolstein Retail) en ondernemers, welke in onze webwinkel producten kopen. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend. De taal van de overeenkomst is Nederlands. 

Artikel 2 - Totstandkoming 
(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u, de klant. 
(2) Na het invullen van uw gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt u het aanbod door op de bestel button te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat u een wederzijdse verplichting aan. De verkoper is verplicht het bestelde te leveren en u bent verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door u gekozen betaalmethode. 
(3) Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt de verkoper per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang u geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst. 
(4) Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal de verkoper binnen de afgesproken leveringstermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen u hierover informeren. Daarbij heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren. 

Artikel 3 - Opslaan van bestelgegevens
 
Uw bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs etc.) wordt door ons opgeslagen. De Algemene voorwaarden kunnen wij u toesturen, maar u kunt de voorwaarden ook ten alle tijden raadplegen op onze website. De gearchiveerde overeenkomst kunnen wij u ook toesturen. 
Als geregistreerde klant kunt u de gegevens ook raadplegen via de klanten login in uw eigen account (http://www.schiermonnikoogshop.nl/account/login/). 

Artikel 4 - Correctie verwijzing
 
U kunt uw ingevulde gegevens ten alle tijden voor het plaatsen van de bestelling corrigeren door middel van een correctie toets of de back toets in uw browser. Wij informeren u tijdens het bestelproces over verdere correctiemogelijkheden. Het bestelproces kunt u ook ten alle tijden beëindigen door het browser venster te sluiten. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht
 
U heeft als consument nadat u het product heeft ontvangen een bedenktermijn van veertien dagen. Deze termijn gaat in vanaf de factuurdatum van uw bestelling. U kunt gebruik maken van dit recht door het product binnen deze termijn aan ons te retourneren, danwel binnen deze termijn ons op de hoogte te stellen van het feit dat u afziet van de koop en het product vervolgens zo snel mogelijk terug te sturen.Zie ook bij "klantenservice- retourneren". 
Indien wij gebruik maken van een speciale ophaaldienst, of andersoortige service, stellen wij u daarvan apart op de hoogte. Voor zakelijke kopers geldt geen herroepingsrecht. 
U kunt de producten terug sturen naar of ons via de volgende gegevens op de hoogte stellen: 
Schiermonnikoogshop.nl / Kolstein Retail, Middenstreek 38, 9166 LP, Schiermonnikoog. Telefoon: 0519764010 of mail: info@schiermonnikoogshop.nl 

Artikel 6 - Rechten en Plichten
 
(1) U heeft als consument een bedenktermijn van veertien dagen vanaf de factuurdatum. Tijdens dit termijn zult u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Daarnaast verwachten wij een ongeschonden en onbeschadigd product terug. Indien er schade aan het product is ontstaan, kunnen wij deze schade aan u in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door het product binnen de gestelde termijn terug te sturen, of ons binnen deze termijn mede te delen dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, waarna u het product terugstuurt. Op onze website vindt u onze contactgegevens. 
Voor zakelijke kopers geldt er geen herroepingsrecht. 
Wij zullen na een een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door u betaalde bedragen binnen 30 dagen terug betalen. 
Uitzonderingen 
Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten die snel kunnen bederven of verouderen. U kunt onze voorwaarden voor retourneren en welke artikelen u wel of niet kunt retourneren bekijken onder "Klantenservice- retourneren". 

Artikel 7 - Kosten retourzending

Indien u als consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u de kosten voor het terugzenden van de producten zelf te betalen. 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de klant geleverde of nog te leveren goederen. 

Artikel 9 - Garantie en conformiteit

Wanneer u als consument een product bij ons koopt, heeft u ten allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de conformiteitsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug. 
Indien wij een bepaalde periode zelf garantie aanbieden, zullen wij tijdens deze periode zorgen voor kosteloos herstel en /of vervanging. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke rechten, zoals hierboven beschreven. Op sommige van onze producten geeft de fabrikant ook garantie. Deze garantie geldt uiteraard ook onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven. De garantie op onze producten ten opzichte van zakelijke kopers hebben wij vast gesteld op 30 dagen. 

Artikel 10 - Forumkeuze

De rechtbank binnen het arrondissement waar onze (hoofd) vestigingsplaats onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst in het geval u een professionele wederpartij bent.

Gemakkelijk bestellen en betalen

Vragen? Bel ons:
+31(0)519 76 40 10